Statut Fundacji


Statut Fundacji JAGÓDKI 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja JAGÓDKI, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Patryka Roberta Antoniewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Gabrielę Marzinek w kancelarii notarialnej w Łomiankach w dniu 26.09.2023 roku. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z zasadami prawa miejscowego. 

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego, a także jako pozostała działalność statutowa Fundacji. 

– Powyższe formy działalności statutowej Fundacji są rachunkowo wyodrębnione. 

5. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do istniejących spółek. 

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

7. Fundacja przekazuje cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) na działalność pożytku publicznego (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o OPP). 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia. 

 

 

 

 

§ 4 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 

 

§ 5 

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji. 

 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:  

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

 1. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

 1. tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej; 

 1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 

 1. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 1. działalności charytatywnej; 

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 1. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

 1. działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 

 1. ochrony i promocji zdrowia; 

 1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 1. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

 1. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

 1. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 1. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

 1. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 1. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

 1. wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

 1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

 1. turystyki i krajoznawstwa; 

 1. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

 1. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

 1. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

 1. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

 1. ratownictwa i ochrony ludności; 

 1. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

 1. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

 1. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

 1. promocji i organizacji wolontariatu; 

 1. pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

 1. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

 1. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2055 oraz z 2022 r. poz. 655); 

 1. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

 1. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

 1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 1. rewitalizacji; 

 1. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w którymkolwiek z pkt. 1-39 powyżej. 

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 1. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom; 

 1. udzielanie pomocy społecznej w zakresie ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia w formie rzeczowej, finansowej lub świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, a także w formie pomocy organizacyjnej osobom, których przypadki maja charakter szczególny, według zasad obowiązujących w Fundacji uwzględniających rodzaj schorzenia, sytuację rodzinną i majątkową; 

 1. podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy; 

 1. prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń noszących znamiona kataklizmu; 

 1. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu; 

 1. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych; 

 1. upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji, 

 1. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia; 

 1. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania; 

 1. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć fizjoterapeutycznych; 

 1. organizowanie wyjazdów na leczenie w kraju i za granicą; 

 1. organizowanie pikników edukacyjno-rozrywkowych dla osób potrzebujących; 

 1. organizowanie opieki całodobowej; 

 1. udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych – wraz z opiekunami; 

 1. udzielanie pomocy merytorycznej oraz wsparcia finansowego organizacjom lub osobom działającym aktywnie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej; 

 1. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla społeczeństwa w zakresie sportów osób z niepełnosprawnościami oraz możliwości uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi; 

 1. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, osobami fizycznymi, przedsiębiorcami oraz mediami w zakresie realizacji celów statutowych; 

 1. wydawanie materiałów edukacyjnych oraz książek, broszur, informatorów, ulotek, kalendarzy. 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 8 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

 

 

 

 

 

§ 9 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

 1. darowizn, spadków, zapisów, 

 1. dotacji i subwencji od osób prawnych, 

 1. zbiórek publicznych, 

 1. majątku fundacji, 

 1. odsetek i lokat bankowych, 

 1. aukcji 

 1. działalności gospodarczej w przypadku podjęcia decyzji o jej prowadzeniu 

 

2. dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 10 

Władzami Fundacji są: 

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 11 

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

3. Skład Zarządu powołuje Fundator.  

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a.   złożenia pisemnej rezygnacji  

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka Zarządu, 

 

 

 

 

§ 12 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

 1. realizacja celów statutowych, 

 1. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

 1. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

 1. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

 1. składanie wniosku do Zarządu o zmianę statutu, 

 1. wnioskowanie do Zarządu o połączenie lub likwidację Fundacji. 

 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

§ 13 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

 

§ 14 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie. 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiana może dotyczyć celów określonych w Akcie Założycielskim. 

 

§ 16 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 16 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra Zdrowia. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 

Skip to content